malagwiazda

61 tekstów – auto­rem jest ma­lag­wiaz­da.

Jeżeli chcesz coś od życia wziąć, to wy­pada się go spy­tać o zgodę. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 27 kwietnia 2010, 00:15

Praw­dy będę bro­nił do os­tatniej krop­li krwi
al­bo do os­tatniego grosza przy dupie. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 26 kwietnia 2010, 10:04

Wszys­tko cze­go człowieko­wi pot­rze­ba do osiągnięcia suk­ce­su, jest je­go wyos­trzo­na czuj­ność i pełna kon­cen­trac­ja na pos­ta­wionym ce­lu, pod­czas gdy uśmie­chnięty suk­ces krzyżujący je­go drogę, to już tyl­ko kwes­tia czasu. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 23 kwietnia 2010, 16:36

Nieje­den uderzo­ny w twarz przez życie
stra­cił na zaw­sze to­warzys­kie obycie 

myśl
zebrała 64 fiszki • 22 kwietnia 2010, 12:24

Życie jest jak ow­si­ki. Masz je w du­pie to masz problem. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 21 kwietnia 2010, 10:54

Ce­libat. Dożywot­ni świe­rzb z za­kazem drapania. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 20 kwietnia 2010, 20:42

Jakże złudną Two­ja godność
Gdy Cię bi­je ludzka podłość 

myśl
zebrała 24 fiszki • 19 kwietnia 2010, 10:51

Nie dyp­lom i ty­tuł san­kcjo­nuje lekarza
lecz le­kar­ska ety­ka którą sobą wyraża 

myśl
zebrała 31 fiszek • 18 kwietnia 2010, 12:52

Stwier­dzić, ze is­tnieje coś ta­kiego, co jest ro­zumiane przez niek­to­rych ja­ko „wrodzo­na in­te­ligen­cja”, to tak, jak­by stwier­dzić, ze ma­ka, jaj­ko, wo­da, proszek do pie­cze­nia i za­pach wa­niliowy, po wy­mie­sza­niu ze sobą, mają wrodzoną „babkę piaskową”. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 kwietnia 2010, 11:41

Wol­na niep­rzy­muszo­na wo­la człowieka, jest niczym in­nym jak tyl­ko spryt­nie puszczoną w obieg in­sy­nuacją sza­tana, w ce­lu od­wróce­nia od siebie uwagi. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 kwietnia 2010, 18:44
malagwiazda

Te najpiękniejsze.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

malagwiazda

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność